Izbirni predmeti

Šola učencem ponudi predmete iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Ponuditi mora najmanj šest izbirnih predmetov, od tega obvezno pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Na željo staršev je učenec lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom. S takšno rešitvijo se želi navedene učence razbremeniti pri obveznem delu programa v osnovni šoli. Za 7., 8. in 9. razrede se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti: 

IZBIRNI PREDMET Razred Učitelj 
Poskusi v kemiji 8. r. Špela Gaberšek 
Kemija v življenju 9. r. Špela Gaberšek 
Izbrani šport odbojka 7. a, b, c N. Jerončič, K. Kus 
Šport za zdravje 8. a, b, c R. Frangeš,  K. Kus 
Šport za sprostitev 9. a, b R. Frangeš,  K. Kus 
Obdelava gradiv: kovine 9. r.  Damijan Vodušek 
Obdelava gradiv: les 8. r. Damijan Vodušek 
Robotika v tehniki  8. r. Damijan Vodušek 
Elektronika v robotiki 9. r. Damijan Vodušek 
Vzgoja za medije – Radio, Tisk 7.–9. r. Mateja Kunc 
Urejanje besedil 7. r. Mojca Pirc 
Nemščina 7., 8. in 9. r. Manja Kamšak 
Multimedija 8. r. Mojca Pirc 
Likovno snovanje I, II, III 7.–9. r. Juma Valenčak 
ASTRONOMIJA: daljnogledi in planeti 7.–9. r. Karin Sirovina Dvornik 
Matematična delavnica 8. r. Andreja Oder Grabner 
Računalniška omrežja 9. r. Mojca Pirc 
NEOBVEZNI  IZBIRNI PREDMET Razred Učitelj 
Nemščina 4., 5., 6. r. Manja Kamšak 
Tehnika 4., 5., 6. r. Damijan Vodušek 
Šport 4., 5., 6. r. Niko Jerončič 
Računalništvo 4., 5., 6. r. Mojca Pirc 
Umetnost4.,5., 6. r.Juma Valenčak
Šport POŠ 4., 5. c Polonca Tomazini 
Računalništvo POŠ 4., 5. c. Mojca Pirc